Brolaug
Mødereferat arkivReferat BROLAUG NYRUP BUGT møde 

lørdag 17.  April 2021 og på Skype.  

 

Mødet deles i 2 perioder.  Først brolaugsmøde. Derefter Årsmøde.                                        Deltagere: Orla, Vibe, Eva, Peter, Marit (Arne korrosionskonsulent), Finn.

Afbud:  Pia, Anders.


 • Velkommen, ved Marit som bliver dirigent og referent
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Nyrup Bugt Brolaug. Teams møde sø. den 28. febr. Uden kommentar.
 •   Broens tilstand. NBC. aftaler.                                                                                Korrosionsskader drøftet. Aftalt at Orla kontakter NBC. Om udskiftning af anker på havbunden under trappens landing, samtidig med øvrige aftalte reparationer ved broens opsætning nu. 
 • Havbundens tilstand. Problem stenrev, stenkast i vandet. Ved og for enden af bro. Vi arbejder stadig på at afhjælpe dette.           
 •  Skiltning.                                                                                                                    Skiltet på plads og i orden. Sten om skiltet hindrer ramponering v. parkering af cykler.                                                            
 • Brolaugets hjemmesidewww.brolaugnyrupbugt.dk , opdateret vedr. Badesikkerhed. Om eget ansvar. Med angivelse af lovtekst om eget ansvar på strand / bro.  Skiltet med badning på eget ansvar er kommet med på hjemmesiden.
 • Økonomi / regnskab:   Der er likviditet til at dække skiftning af anker samtidig med øvrige aftalte reparationer ved opsætning nu. 
 • Brolaugets repræsentanter. Er ført og sat på opdateret liste. 
 • Sandbro tilstand, reparation, og nedlægning.                                                           Der arbejdes på tilpasning af 1. brofag til fastgørelse på broen.  Der arbejdes løbende med nye brædder , skadede brædder og fastskruning . Samt  Bræt på skadet bænk.
 • Eventuelt. Intet at bemærke             

                                                                                                                              


                                Årsmøde.   17.04.2021


 •  GODKENDELSE og revision af årsregnskab.  BUDGET.  BIDRAG fastholdes 100 kr. pr. parcel.
 • Eventuelt: Intet at bemærke 


     Marit Dahl

 
Referat af virtuelt brolaugsmøde 28. februar 2021 

                 Deltagere: Anders, Finn, Marit, Pia, Peter.           

                                 

 

 1. Velkommen, tak til dem der skaffede og satte skilt op, og til dem der reparerede + bar sandbro  i 2020. 

 

 1. Valg af referent. Marit

 

 1. Referat: Virtuelt brolaugsmøde 18. april 2020. Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Broens tilstand - NBC Marine aftaler 2021. - Vi imødeser reparation af anker på havbunden under trappens fod, montering af balustre med reb, udskiftning af enkelte brædder og vanger.      Sandbroen – udskiftning af brædder og fastskruning.                                                     

 

 1. Havbundens tilstand.   Vi fortsætter med at hindre stenkast fra broen, og med at begrænsestenomkring broen.                                                                                                                                                                                                                          
 2. Skiltet med ordensregler tages med på hjemmesiden

                                                                        

 1. Brolaug hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk   har været flittigt besøgt .  95.000 besøg siden hjemmesiden blev oprettet.   

                             

 1. Økonomi / regnskab: Regnskab 2020 og budget 2021 drøftet. Kontingenthævning i 2020 til100 kr. pr parcel i de 8 grundejer-foreninger, var velbegrundet. 

 

 1. Brolaugets repræsentanter. Uændret.  Opdateret liste  er på hjemmesiden. 

 

 1. E ventuelt:   Intet at bemærke             

                                                                                                                              

 

*** Marit----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat af Brolaugsmøde den 18.april 2020


Referat fra Brolaugsmøde og årsmøde i Brolaug Nyrup Bugt, afholdt 18. april 2020 via Teams.


Tilstede var: Anders Laurentzius, Marit Dahl, Finn Strange, Orla og Vibeke Jensen, Peter Sørensen, Pia Hauritz


Forud for mødet havde Marit sendt oplæg til følgende dagsorden:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Brolaug Nyrup Bugt 21. september 2019 hos Vibeke og Orla.
 • Bro i vandet sat op den 16. april 2020 af NBC Marine. Broens tilstand. NBC aftaler.
 • Havbundens tilstand. Stenrev ved og for enden af bro efter stenkast
 • Skiltning
 • Brolaugets hjemmeside. www.brolaugnyrupbugt.dk , evt. ordensregler
 • Økonomi / regnskab
 • Brolaugets repræsentanter. Opdateret liste.
 • Sandbros tilstand og nedlægning
 • Eventuelt


 • Anders bød velkommen, og alle var glade for, at mødet kunne gennemføres via Teams med Anders’ indsats.


 • Marit blev valgt som dirigent.


 • Referatet blev enstemmigt godkendt.


 • Broen er sat i vandet som planlagt den 16. april 2020 af NBC Marine. Orla vurderer hvert år tilstanden. Han kom ind lidt senere på mødet, og berettede følgende: han har været nede og kigge ifm. opsætningen. Vurderer at den står fint i denne sæson. NBC Marine oplyser, at der er 3-4 vanger, der skal skiftes. (Vange = en slags hestesko). Orla får prisoverslag på dette. Peter spørger, om inderste balystre til venstre er udskiftet. Dette har Orla ikke kontrolleret, men gør det næste gang, han er ved broen. Rust mv. er udbedret.


 • Alle var enige om, at havbundens tilstand er forværret de senere år, med øget mængde sten. Der er rigtig mange som ikke respekterer, at der ikke skal kastes sten i fra badebroen. Øget mængde sten giver mere strøm og bølger, hvilket medfører større antal badeulykker. Da det er en fast bro, kan den ikke flyttes, og mængden af sten hober sig op, hvor den står. Desuden er der tale om en materiale-vandrings-kyst og naturen råder. Når folk kaster sten blander de sig faktisk i naturens orden. I år er der dog rigtig god sandbund for enden af broen. Konklusionen på problemet med stenkast er, at det tages med som et punkt på generalforsamling i de enkelte grundejerforeninger. Dermed kommer det med i referatet, og der er forhåbentlig flere der bliver bevidste om, at det er uhensigtsmæssigt at kaste sten i fra broen.


 • Det er drøftet, hvilke skilte der skal op – hvad skal folk tage hensyn til, når de færdes på broen. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Broen varetages af Brolauget, og det er et fælles ansvar at passe på den og naturen omkring. Mange tror, det er kommunens ejendom. Der var enighed om, at der skal laves ét robust skilt, som kan stå hele året a’ la det der står ved Klint. Bl.a. nævnes:
 • Badning er på eget ansvar
 • Bidrag kan ske via Mobile Pay
 • Hvad skal man undgå (løbe, kaste sten, springe på hovedet, fiske, gynge i tovværket etc.)

Budskaber samlet altså på ét skilt inkl. pictogrammer, Mobile Pay mv. Orla kommer med udkast til skiltet og øvrige medlemmer kan kommentere/komme med inputs.

 • Der er 85.000 der har været inde og kigge på Brolaugets hjemmeside. Den er opdateret og mangler alene, at broen nu er sat op for badesæsonen 2020. Det blev vendt, om der kunne ligge et billede af det nye skilt på hjemmesiden, så der også her henstilles til at have ”god omgang” med broen og natur.


 • Regnskab og budget blev gennemgået. Underskuddet for 2019 skyldes udgifter til ankre samt øvrig udbedring af broen foretaget af NBC Marine. Underskuddet er dog taget fra Brolaugets egenkapital. (Opsparede overskud fra tidligere år). På baggrund heraf, er bidraget dog sat op til 100 kr. pr. lodsdel for 2020. Orla spurgte ind til, om indtægten fra Mobile Pay på 3.000 kr. for hele 2020 ikke var meget konservativt. Dette henholdt til, at der for 2019 er kommet næsten 3.000 kr. i indtægter herfra, selvom ordningen først var aktiv fra september måned. Desuden er der kommet godt 2.000 kr. ind allerede for 2020. Der blev dog enighed om, at beholde budgettet i nuværende form, da indtægten fra Mobile Pay kan variere kraftigt, afhængig af badesæsonen.


 • Liste med kontaktinformationer på repræsentanterne fra de enkelte vejlaug er opdateret i foråret og i orden.


 • Hans har tidligere skiftet adskillige brædder på sandbroen. Der er flere brædder der skal ses efter og udskiftes. Der er ikke den store fare i, at brædderne er løse, men at nogen skærer sig på rustne søm. Det er drøftet, om sandbroen skal forkortes således, at det alene er de gode fag udnyttes. Flere ytrede ønske om, at sandbroen bevarer sin nuværende længde, og Anders meldte sig til at købe ind til, samt udskifte de slidte brædder. Sandbroen skal lægges ned, og foreløbig er det aftalt, at det sker fredag den 8. maj kl. 11 (St. Bededag), da flest kunne denne dag. Vi vurderer COVID-19 situationen samt bemanding et par dage forinden.


 • Marit takkede alle for indsatsen.

Der blev afholdt årsmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Orla og Peter reviderer regnskab og budget. Medmindre der er korrektioner, er det vedtaget. Peter sender det endelige underskrevne regnskab rundt og Finn sætter det på hjemmesiden.


Udarbejdet af Pia Hauritz inkl. tilrettelser af øvrige deltagere.


Referat af Brolaugsmøde den 21.september 2019 

Mødet startede kl. 12.30.

 1. Vibeke bød velkommen.

 2. Dirigent Finn

 3. Referat fra april 2019 blev godkendt.

 4. Der har ikke været nogen kontakt fra Odsherred Kommune om vores badebro i år.
  Vi har søgt om STRANDNAVN OG NR., men der er lukket for tildeling via TrygFonden. Vi sat på venteliste, hvis muligheden igen bliver åbnet.
  Vi holder fokus på stenrev ved badebroen.

 5. Orla undersøger mugligheden for, at få lavet et skilt med diverse informationer på.

 6. Orla kontakter NBC Marine om der har været fejl og mangler ved nedtagning af broen. Samtidig høre om de har taget vores tov med hjem.
  Broen sættes op i uge 16 2020 og nedtages igen i uge 38 2020.

 7. På grund af stigninger på badebroens reparationer og vedligehold. Vil der ikke være nok i budgettet for 2020. Derfor anbefaler Brolauget, at det årlige kontingent til broen hæves til Kr. 100,00 pr. parcel. Hvis ikke bidraget hæves kan broen ikke komme op i 2020.

  3 stk. laminerede skilte med Mobil Pay med Finns lyrik på, der opsættes på de 2 bænke samt 1 på toiletbygningen. Orla vil prøve at skrive det og Vibeke vil få dem lamineret.

 8. Hjemmesiden kører med rettelser på badebroens historie.

 9. Vi skal have rettet Sønderdalen.

 10. Intet under eventuelt.

11. Næste møde bliver den 18. april 2020 kl. 11.00 hos Vibeke og Orla på Vinkelgårsvej 9.

Mødet sluttede kl. 13.30 i god ro og orden. 

Referat Evaapril 2019  


Mødet startede kl. 10.00 fraværende var Poul1.  Marit bød velkommen.


2. Dirigent Finn.


3. Referat fra september 2018 blev godkendt.


4. Når der købes nye brædder fremover skal regningen sendes til Brolaugets kasser.

    

    Hvis vi bliver kontaktet af Odsherreds Kommune om broens tilstand tager vi os

    behørigt af det. I så fald må vi bede om , at vi får udpeget hvor fejlen er.


    Marit kontakter beredskabsstyrelsen / Odsherred Kommune med forslag om, at få

    tildelt strand nr. og strandnavn. Vi vil foreslå, at badestrand og bro får navnet

    STRANDVANG.Herefter døbes broen.


     Vi har besluttet os til, at bevare sandbroen som den er. De brædder , der er dårlige

     bliver udskiftet og det store fag halveres så det er til at bære.


5.  NBC Marine sætter broen op i uge 17.De kommer med 5 nye trin samt diverse skilte.

     Rørene gås efter så folk ikke pådrager sig skader. Som tidligere sættes der 2 stk, 

     nye ankre på og balustre forstærkes. 

     Orla sørger for rækværket kommer på igen (har overvintret hos Orla)


6.  Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk  Marit sender den oprindelige

     tilladelse af broen til Finn, der foretager resten.


7.  Regnskabet for 2018 og budget for 20109 blev godkendt.


8.  Webmaster Finn opdaterer medlemslisten.


9.  Sandbroen lægges den 27. april 2019 kl. 11.00.ÅRSMØDE DEN 16 APRIL 2019.10. Årsregnskab og budget godkendt af revisor.

      Peter undersøger om det er muligt at få Mobil Pay.

      Orla undersøger hvad et skilt til opsætning på stranden ved broen vil koste budget

      kr. 5.000,00.11.  Næste møde Lørdag den 21. september 2019  kl. 11.00 ved badebroen. Derefter

      møde hos Orla på Vinkelgårdsvej 9.Mødet gik godt og sluttede kl. 12.50-Referat:

Eva_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________Referat af Brolaugsmøde den 21. april 2018april 2018  


Mødet startede kl. 10.00  alle var tilstede med undtagelse af Hans


1    Poul bød velkommen


2    Dirigent Poul


3    Referat for september 2017 blev  godkendt


4    Broens tilstand er ok. Hvis sand igen gør, at opsætningen bliver lidt dyrere betales          

      dette bare af kasseren.


5    Orla aftaler med NBC Marie ang. påsætning af pictogram på broen samt vurdering

       af eventuelt nye trappetrin.


6     Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk bliver igen varetaget af

       webmarster Finn.


7     Regnskabet blev gennemgået.


8     Vi har drøftet person data oplysningsloven der kommer til Maj 2018. Vurdering på

        næste møde , hvad den betyder for os.


9     Brolaugets repræsentantsliste opdateres.


10   Der var intet under eventuelt.Årsbøde den 21. april 2018


11   Regnskabet blev godkendt. Bridrag til brolauget uændret for 2018.


12   Næste møde afholdes hos Vibeke og  Orla. Søndag den 30. september 2018

       kl. 10.00 på Vinkelgårdsvej 9 , 

       NB: mødested ved sandbroen til optagelse af denne.


Mødet blev afholdt i god ro og orden

Referat: Eva


______________________________________________________Referat af Brolaugsmøde den. 30.september 2017

11. oktober 2017


Mødet startede kl. 11.00 med alles fremmøde.1. Eva bød alle velkommen


2. Mødet afholdes uden dirigent


3. Referat fra april 2017 blev godkendt


4. Ingen problemed med badebroen i 2017. Hans har udskiftet nogle brædder på

    sandbroen. Brugere af broen har vist interesse , og har på eget initiativ  udskiftet

    brædder, der var i stykker. Ved udgifter til reparation og vedligehold af broen betales

    af brolauget mod kvittering.


5. Orla undersøger markedet for ”Klintebroskilt” og udarbejder tekstforslag.


6. NBC Marine sætter broen op igen ca. uge 16/ 2018 og nedtages igen ca. uge 38/2018

    alt etter evt. orkaner i USA.


7. Regnskabet er gennemgået med den  fornødne reserve.


8. Poul tager kontakt til webmaster  Ask angående vores hjemmeside og evt. opdatering

    af adresselist for brolauget og kassere i grundejerforeningerne.


9.  Brolaugets webmaster  er Ask.


10. Næste møde er hos Poul den 21. april 2018. på Vestdalen nr. 6  kl. 10.00.


11. Evt.:

      Hjemmesiden drøftes yderligere ved næste møde,Mødet blev afhold i god ro og orden.Referat: Eva

     

______________________________________________________________Referat af Brolaugsmøde den  8. april 2017.
Tilstede: Marit, Poul, Hans; Peter, Eva

Fraværende: Vibeke, Orla og (Finn, Strandvang II).1. Marit bød alle velkommen.


2. Mødet blev afholdt uden dirigent.


3. Referat fra Oktober 2016 blev godkendt.


4. Broens tilstand ser ud til at være ok. Peter undersøger vedr.: nyt

    skilt til broen.


5. Badebroen sættes op  ca. i uge 17/ 2017. Og nedtages igen ca. i uge

    37/2017.


6. Brolaugets hjemmeside vil blive varetaget af den nye webmarster Ask

    Abildgård fra Vejlauget Sønderdalen. Ask vil fremover blive inviteret til

    vores brolaugsmøder som observatør.


7. Regnskabet for 2016 blev gennemgået.


8. Poul formidler kontakt ang. job som ny webmarster til Ask Abildgård.


9. Formand og kasser har nu underskrevet diverse formularer  til Danske

    Bank. Vi håber, at banken nu er tilfreds. Første sandbrofag lægges den

    14. april 2017 kl. 10.00. Resten af  sandbroen lægges den 14 maj 2017.

    

 Sandbroen nedtages igen den 30. september 2017 kl. 10.00, derefter er

     der bestyrelsesmøde hos Eva på Skippervej nr. 14.


Årsmøde den 8. april 2017.


1. Regnskabet er godkendt ef de tilstedeværende og klar til revision  og

    Bidrag er uændret for 2017/ 2018.


2. Mødet blev afholdt i god  ro og orden.Referat: Eva


     


Referat af Brolaugsmøde 3. oktober 2015 hos Peter, Gøgetoften  kl. 10.00


Velkommen

Peter bød velkommen til mødet.

Deltagere: Marit, Eva, Hans, Orla, Peter, og Finn

Fravær: Vibeke


Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 


Sidste referat

Referatet blev godkendt. 


Sommeren 2015

Medio august var der en uventet ”mindre storm” der også skabte højvande i Nyrup Bugt, som beskadigede yderste brofag på badebroen.


Sandbroen blev også ramt af højvande og måtte  efterfølgende genetableres med ændringer ved sammenkoblingen til badebroen.


Tovet (gelænderet) har været udsat for hård belastning af badegæster og skal udskiftes igen i 2016.  Ærgeligt, at vi oplever dette ”hærværk”.


Status økonomi

Peter oplyste, at opsætning af badebroen kostede 13.220,- kr. og nedtagningen kostede 9.982,- kr.

Vi har modtaget bidrag fra 2 ”Broens Venner”.

 

Brolaugets hjemmeside

www.brolaugnyrupbugt.dk  oplyser på kalendersiden hvornår badebroen sættes op og tages ned.  Da det er NBC Marine Service, som sørger for det arbejde i forhold til vind- og vejrforhold, bør vi oplyse perioder i kalenderen hvor opgaven udføres i stedet for en konkrete uger i foråret og efteråret.

Opsætning i perioden 20/4 – 3/5 og nedtagning i perioden 1/9 – 15/9.


Brolaugs repræsentanter

Adresselisten bliver opdateret, når Finn har modtaget ændringer via mail. 


Eventuelt

Info-skiltet ved badebroen ved Klint Havn er godt og informativt, som vi bør lære af.  Orla tager et billede af skiltet, når det bliver sat op i 2016.


Klargøring til sandbroen i 2016 med hjælp af Den Lille Entreprenør vurderes en uge før opsætning.    


Næste møde

Forårs-og årsmøde afholdes lørdag, den 9/4 2016 kl. 10.00 hos Finn, Fasanlodden.


 

***/fst 05.10.15


             


Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

18. april 2015 hos Marit, Sølystgårdsvej kl. 10.00


 

Velkommen

Marit bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Peter, Vibeke og Finn

Fravær:  Orla


 


Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 


 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 


 

Siden sidst

Vinteren 2014-15:  Ifølge kommunen bliver der ikke opstillet flere skraldestativer på strandengen.

 

Broens tilstand:  Tovet er defekt.  Orla har bestilt et nyt tov i forbindelse med opsætningen af badebroen i år. Opbevaringen af badebroen har været i orden på strandengen og alle beslag har været opbevaret hos NBC Marine Service.

 

Bade- og Sandbroen 2015:  Badebroen opsættes i uge 17/18 og tovet bliver udskiftet.  Det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen fredag, 8/5 2015 kl. 18.

 


NBC Marine Service

Vores samhandelspartner har konkurrence- dygtige priser og service på markedet, så tjek af pris- og samhandelsbetingelser foretages igen om 3 år.


 

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk   er opdateret primo april 2015, og alle uhensigtmæssige informationer er slettet.  Alle er velkomne med kommentarer til siderne til Finn, som så tilretter.


 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2014. Vi har et driftoverskud på kr. 4.272,97 og en beholdning på kr. 22.900,92.


Peter gennemgik Budget 2015, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 27.000,-.  Årsresultatet forventes at blive et positivt resultat på kr. 7.000.-. 


Kontingentet pr. parcel er forhøjes med kr. 10,- årligt fra kr. 60,- til 70,- med virkning fra år 2015.


 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev gennemgået og der er få rettelser.  De bliver tilrettet.


 

Skt. Hans Bål

Brolauget tager initiativ til Skt. Hans bål igen i år.  Orla søger tilladelse hos kommunen.  Får vi et ja, så laver vi et opslag 1/6 om Skt. Hans bål på stranden.  Grene til bålet samles fra 10/6.  Orla er headmaster for placering, optænding og slukning af bålet, hvor Hans og Finn assisterer.  Bålet tændes kl. 21.


 

Eventuelt

Pictogrammet ”stenkast forbudt” skal have tilføjet tekst nedenunder, da det bliver misforstået med affaldspapir.  Marit fremstiller label med teksten ”stenkast”.

 


Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 12/9 2015 kl. 10.00 hos Peter, Gøgetoften..


 

***/FST  20.04.15


                                     

Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

6. april 2014 hos Peter, Gøgetoften kl. 10.00

 

Velkommen

Marit bød velkommen til møderne – først Bestyrelsesmøde og efter en kort pause så Årsmøde 2014

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, og Finn

Fravær:  Vibeke

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

 

Siden sidst

Vinteren 2013-14:  Generelt havde vi en mild vinter, men de 2 storme 28/10 og  6/12 satte sit præg på strandområdet.  Badebroens dele blev mere eller mindre begravet i sand.

 

Broens tilstand:  Rækværket (tov) og nogle af trappetrinene er defekte.  Vi beder NBC vurdere løsninger / pris.  Orla informerer NBC Marine inden de kommer for at opsætte badebroen.

 

Bade- og Sandbroen 2014:  Badebroen opsættes i uge 17 og det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen lørdag, 3/5 2014 kl. 14.

Pga. stormen Bodil’s hærgen og ændring af stranden, vurderer vi stranden inden etablering af sandbroen.  Hans undersøger muligheden og prisen for at få ”renset” strækningen, hvor sandbroen skal placeres.

 

 

Nyt Marine Service Firma

SEA Services ( www.seaservices.dk ) har fremsendt tilbud om op- og nedtagning af badebroen.  Pristjek og samhandels-betingelser foretages til efteråret.  

 

 

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk    skal opdateres, og alle uhensigtmæssige informationer skal væk.  Alle er velkomne med kommentarer til siderne til Finn, som så tilretter.

Siden ”Meddelelser” skal rettes snarest.

 

 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2013. Vi har et driftoverskud på kr. 4.287,25 og en beholdning på kr. 18.627,95.

 

Peter gennemgik Budget 2014, hvor omkostningerne til badebroen fastsættes til kr. 27.000,-.  Årsresultatet forventes at blive positivt resultat på kr. 2.000.-. 

 

Det beløb kan ikke dække vedligeholdelses- og uforudsete udgifter på sigt, derfor anbefaler Brolauget at kontingentet pr. parcel forhøjes med kr. 10,- årligt fra kr. 60,- til 70,- med virkning fra næste år 2015.

 

Dette skal godkendes i de enkelte Grund-ejerforeningers bestyrelser i 2014 før iværksættelse.

 

 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.

 

 

Nye GF’er  i Brolauget

Med målet om at skabe bedre økonomi ved øget bidrag til badebroen undersøger vi muligheden for at få flere Grundejerforeninger ind i Brolauget.

Marit har et kort over området med alle Grundejerforeninger, hvor vi kan se hvilke der ikke bidrager.  Formændene for disse Grundejerforeninger tilsender vi et brev om Brolaugets virke,  opfulgt af en kontakt eller møde med os.

 

 

Skt. Hans Bål

Brolauget tager initiativ til Skt. Hans bål i år.  Orla søger tilladelse hos kommunen.  Får vi et ja, så laver vi et opslag 1/6 om Skt. Hans bål på stranden.  Grene til bålet samles fra 10/6.  Orla er headmaster for placering, optænding og slukning af bålet, hvor Hans og Finn assisterer.

 

 

Bord / bænke sæt

Strandengen er et fredet område og ifølge Naturstyrelsen’s §3 må der ikke foretages ændringer.  Vi arbejder ikke for flere bord- bænksæt, men vi vedligeholder de bestående.

 

 

Udhængsskabe

Orla undersøger hos kommunen om der må opsættes et udhængsskab på toiletbygningen på strandengen.

 

 

Badesikkerhed

Marit har fremskaffet god information om badesikkerhed.  Finn lægger det på Brolaugets hjemmeside.

 

 

Eventuelt

Peter spurgte om der ville være opbakning fra de respektive grundejerforeninger om opsætning af gadespejl ved Udlodden/Klint Strandvej.  Alle accepterede.  Peter udleve-rede oplægget, som sendes til kommunen.

 

 

Skraldestativer på Strandengen

Marit har været gennem mange indstanser i  kommunen for at få flere skraldestativer på strandengen.  Det lykkedes for Marit og kommunen v/ Kurt Larsen ser på det i uge 15.

 

 

Kort pause før Årsmødet

 

 

 

Godkendelse af årsregnskab 2013

Revisor Orla reviderede regnskabet og blev godkendt.

Budget 2014

Budget 2014 blev godkendt.

 

Eventuelt

Badebroen nedtages i uge 36 og sandbroen tages op lørdag 13/9 kl. 14.

 

Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 13/9 2014 kl. 10.00 hos Hans, Laurasvej.

 

 

***/FST  07.04.13

 

Referat af Brolaugsmøde 14. september 2013 hos Orla, Vinkelgårdsvej kl. 10.00


Velkommen

Orla bød velkommen til mødet.

Deltagere: Hans, Orla, Peter, og Finn

Fravær: Marit, Vibeke og Eva


Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent.  


Sidste referat

Referatet blev godkendt.  


Siden sidst

Med hedebølge i juli måned og i øvrigt et flot sommervejr over sommeren, blev det til en meget benyttet badebro til gavn og glæde for alle.

Tovet (gelænderet) er ødelagt ved plat-formen.


Marine Service Firma

Orla tager et pristjek for opsætning og nedtagning af vores badebro.


Brolaugets hjemmeside

www.brolaugnyrupbugt.dk skal have et tjek og oprydning af siderne.  Finn ser på dette.


Status økonomi

Peter oplyste at Brolaugets økonomiske status før nedtagningen af badebroen er kr. 30.866,-

NBC Marine’s pris for opsætning af bade-broen i år var kr. 13.683,-. 


Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.


Bade- og Sandbroen 2014

Badebroen nedtages i uge 38 og NBC tages med på råd vedrørende det defekte tov.  NBC Marine tager bolte og andre mindre løsdele m.m. med hjem. 

Badebroen opsættes igen uge 18 - ultimo april 2014.  Sandbroen etableres lørdag, den 10/5 2014 kl. 15.00.


Nabohjælp.  

Modellen fra Trygfonden blev drøftet og  de enkelte Grundejerforeninger vurderer fortsat.  G/F Skippervej af 1978 har etableret nabo-hjælp.  VI hører lige hvilke erfaringer Eva har.


Bænke er renoveret 

De 2 bænke på stranden blev i sommer-perioden sat i stand af Erik og Hans.  Stor ros og  tak til Erik og Hans for det flotte arbejde.


Eventuelt

Det blev aftalt, at tage sandbroen ”på græs” senere på dagen ( kl. 15).

Kontakten med G/F Nyrup Huse og optagelse i Brolauget opleves, som strandet.  Tages op på næste møde.


Næste møde

Forårs-og årsmøde afholdes lørdag, den 12/4 2014 kl. 10.00 hos NN, adresse.


2 punkter til næste møde blev noteret til drøftelse:

1)Etablering af Skt.Hans bål

2)Investering i bord/bænksæt ved badebroen.***/fst 16.09.13
Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

13. april 2013 hos Finn, Fasanlodden kl. 10.00

 

Velkommen

Marit bød velkommen til møderne – først Bestyrelsesmøde og efter en kort pause så Årsmøde 2013

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, Vibeke og Finn

Fravær:  Ingen

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

 

Siden sidst

Strandengen ved badebroen er blevet ryddet af kommunen.

Redningsposten er fjernet.  Muligvis bliver der opsat en opdateret version i 2013.

 

Nyt Marine Service Firma

SEA Services ( www.seaservices.dk ) h ar fremsendt tilbud om op- og nedtagning af badebroen.  Orla kontakter firmaet for en priskontrol.

Orla har talt med kassereren fra Klint Grundejer-forening, som har undersøgt priserne i forbindelse med opsætning af ny badebro i 2013 og vælger NBC Marine.

 

Brolaugets hjemmeside

www.brolaugnyrupbugt.dk

Vi har fået ros fra flere, at vi har en god og informativ hjemmeside. 

 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2012. Vi har et forventet driftunderskud på kr. 10.458,75 og en beholdning på kr. 14.340,71.

 

Peter gennemgik Budget 2013, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 25.400,-.  Årsresultatet forventes at blive positivt resultat på kr. 4.660.-. 

 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.

 

Bade- og Sandbroen 2013

Badebroen opsættes i uge 18 og det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen lørdag, 1/6 2013 kl. 14.00.

 

Eventuelt

Peter spurgte om der ville være opbakning fra de respektive grundejerforeninger om opsætning af gadespejl ved Udlodden/Vester Lyngvej.  Peter fremsender et oplæg.

 

Nabohjælp.  Finn introducerede Nabo-hjælp.dk og fordelene ved at oprette et netværk i de 7 grundejerforeninger.  Ideen vurderes i grundejerforeningernes besty-relser og deres svar oplyses på næste møde i Brolauget.

 

Bord/bænksæt ved stranden.  Hans vil sætte havemøblet i stand og opfordrede flere til at hjælpe.

 

Kort pause før Årsmødet

 

Godkendelse af årsregnskab 2012

Revisor Orla reviderede regnskabet og blev godkendt.

Budget 2013

Budget 2013 blev godkendt.

 

Eventuelt

Badebroen nedtages i uge 36 og sandbroen tages op lørdag 14/9 kl. 14.

 

Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 14/9 2013 kl. 10.00 hos Orla, Vinkelgårdsvej.

 

***/fst 16.04.13


 


Referat af Brolaugsmøde 30. september 2012  kl. 10.00 hos Marit Dahl

 

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, Vibeke og Finn

 

Velkommen

Marit bød velkommen til mødet og specielt til Vibeke, som repræsenterer G/F Fuglebakken

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

 

Siden sidst

Der er modtaget meget ros fra medlemmerne i grundejerforeningerne vedrørende bade-broen.  Badebro og sandbro blev taget rettidigt op på land i september – ugen efter var der højvande i Nyrup Bugt.

 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets regnskab 2012. NBC opsætning og reetablering af badebro i april måned kostede kr. 53.565.  NBC Marine nedtagning af badebroen kostede kr. 11.458 og Brolaugets beholdning pt. er kr. 15.035.

 

Bidrag fra grundejerforeningerne er uændret i 2013,  kr. 60 pr. grundejerforeningsmedlem.

 

Badebroen 2013

Det bliver aftalt med NBC Marine at badebroen  skal  stilles op ultimo april måned og nedtages ultimo september i 2013.


 V edligeholdelse

Der var løse bolte på badebroen i år.  Orla informerer NBC Marine.

Reetablering af tov.  Orla forespørger NBC Marine.

Et bræt på badebroen skal udskiftes.  Hans ser på det.

2 sække med beslag står ved badebroen.  Hans og Orla sikrer disse.  Opbevares ved ”Murer Erik”.

 

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk

Hjemmesiden er opdateret på alle fronter.  Vi har mange besøg og har fået ros for den.

 

Det blev aftalt, at vi fornyer abonnementet i 2012/13.  Pris ca. 700,- kr.

 

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet.

 

Næste møde

Møde afholdes lørdag, den 13/4 2013 kl. 10.00 hos Finn, Fasanlodden.

Mødet deles i 2 perioder.  Først bestyrelses-møde, så kort pause og derefter Årsmøde med godkendelse af Økonomi m.m.

 

***/fst  02.10.12
Referat af Brolaugsmøde 14. april 2012 hos Hans Christensen, kl. 10.00

 

Velkommen

Hans bød velkommen til årsmødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt.  Opfølgning på udestående punkter fra seneste referat:

 

NBC Marine

NBC opsætning af badebro sker i uge 17.

NBC har fremsendt et pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  

 

Status økonomi

Årsregnskab 2011 er blevet revideret og er godkendt.  Budget 2012 blev godkendt.  Stor tak til Peter (kasserer) og Orla (revisor).

Det blev besluttet at bestille et ekstra gelænder til trappen.  Pris kr. 3.625,-

 

Sandbroen

Sandbroen etableres fredag, den 18/5 kl. 14.00.  Eva tager rød maling med, så vi kan markere ”trin” til badebroen.

Broskiltet sættes også op med oplysning om adressen til hjemmesiden Brolaug Nyrup Bugt.  Marit fikser web-adresse på Dymo.

 

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat fra årsmødet 14/4 20121, regnskab 2011 og budget 2012 bliver lagt på vores hjemmeside. 

 

Eventuelt

Marit tilbød sandbro-bajer på sin terresse, efter etablering af sandbroen.  Ægtefæller er velkomne.

 

VI har fået en henvendelse på vores kontakt-side på Brolaugets hjemmeside Fra Inge Lise Pedersen.  Finn svarer og placerer svaret ved Årsregnskab 2011.

 

 

***/fst 15.04.12Referat af Brolaugsmøde 31. marts 2012 hos Orla Jensen, Vinkelgårdsvej kl. 10.00

 

Velkommen

Orla bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

 

Siden sidst

G/F Skippergården har fået ny kasserer.

Badebroen ud for Astavej er total ødelagt af isen i februar måned 2012.

Marit har skaffet kopi  kommunens god-kendelser af badebroen og placering.  Nogle vigtige dokumenter for os.  Flot arbejde af Marit.

 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2011. Vi har et overskud på kr. 9.988,91 og en beholdning på kr. 24.799,45.

Peter gennemgik Budget 2012, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 59.400,-.  Årsresultatet forventes at blive negativt resultat på kr. 5285.-.  Budget 2012 og 2013 blev taget til efterretning.

 

Badebroen 2012

Det er aftalt med NBC Marine badebroen  bliver etableret 23/4 (uge 17).

Orla kontakter NBC Marine om trappens (eet eller 2 gelændere) pris inden næste møde. 

 

Sandbroen 2012

Det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen fredag, den 18/5 2010 kl. 14.00.  Udskydes, hvis det ikke er tørvejr.

 

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk

Under meddelelser kommer en information om ”bidraget til badebroen 2012-2013”.

 

Tidligere mødereferater samles under ”referater”

 

”Kalender 2012” opdateres med møder og aktiviteter for 2012.

 

Referat fra dagens møde kommer på hjemmesiden ”møde 21.03.2012”.

 

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet.

 

Peter skal have tilsendt opdaterede e-mailadresser til kassererne.

 

På badebroens skilt forsøger vi at markeds-føre vores hjemmeside.

Det har ikke været muligt at få ”nye grundejerforeninger” tilsluttet til Brolauget.

Næste møde

Årsmøde afholdes lørdag, den 14/7 2012 kl. 10.00 hos Hans, Laurasvej.

 

***/fst 31.03.12
Referat af Brolaugsmøde 01. oktober 2011
hos Hans Christensen, kl. 10.00

 

Velkommen

Hans  bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Doris, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

 

Status økonomi

Brolaugets beholdning dags dato er kr. 30.927,41.  Kommende udgift er optagning af badebroens stålkonstruktion i oktober måned og der budgetteres med kr. 10.000,-.

 

Badebroen 2012

Bestyrelsen i G/F Nyrup Udlodder holder møde om Badebroen 2012.  Peter melder tilbage om de er for reetablering af bade-broen med de økonomiske konsekvenser, det har.

 

De 6 øvrige grundejerforeninger meldte OK til reetableringen af badebroen 2012.  Bidraget i 2012 bliver kr. 110,- pr. parcel og kr. 60,- pr. parcel i 2013.

 

Badebroen 2011

Orla kontakter NBC Marine snarest for aftale om optagning af badebroens stålkonstruktion.

Orla melder tilbage vedrørende pris og dato.

 

Peter sender seneste fakturaer fra NBC Marine til Orla, så Orla kan tjekke NBC Marine’s fakturering af kørselsomkostninger.

 

Nøgler til bommen ved standen

Marit har fået lavet nøglekopier.

Fordeling af nøgler er:

Marit 2 stk. nøgler

Eva og  Hans har 1 nøgle.

MurerErik har 1 nøgle.

 

Brolaugets Venner

I sommerens forløb uden badebro har der været en del tilkendegivelser om frivillig indbetaling af beløb til badebro.  Derfor informerer vi nu om muligheden på vores hjemmeside.

 

Kalender 2012

Budgetterede møder og aktiviteter for 2012 blev aftalt og kalenderen lægges på vores hjemmeside.

 

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat  af 1/10 2011, kalender 2012 og informationen om Brolaugets Venner bliver lagt på vores hjemmeside. 

 

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet

 

Odsherred kommune har oplyst, at der for sommerhusejere bliver opkrævet en kommunal afgift på 200,- kr. pr. parcel i 2012.  Beløbet 5,2 mio. kr. fra 26.000 sommerhus-ejere skal gå turistforbedringer i Odsherred.

 

***/fst 05.10.11Referat af Brolaugsmøde 16. april 2011 hos Hans Christensen, kl. 10.00

 

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til årsmødet.

Deltagere:  Eva, Doris, Hans, Marit, Peter og Finn

Fravær:  Orla

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt.  Opfølgning på udestående punkter fra seneste referat:

 

NBC Marine

NBC opsætning af badebro 2011

NBC pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  

Peter prøver at få kontakt til Orla.  Hvis ikke, så kontakter Finn, NBC Marine.

 

Nøgle

Nøgle til kæden v/ P-plads hos Vagn fortsat ?

Hvem sørger for adgang til stranden, når NBC Marine kommer. 

Ingen afklaring, for vi venter på opsætnings-datoen.  Marit sørger i øvrigt for, at vi får 3 nøgler mere.

 

Odsherred Kommune

Odsherreds Kommunes holdning til heste på stranden og udbedring af grusvejen fra Klint Strandvej ned til P-pladsen.

Doris oplyste, at kommune ville opsætte et skilt v/ P-pladsen,  at ridning på heste ikke måtte ske på stranden i perioden juni, juli og august.  Heste på stranden kan ikke forbydes helt, idet en hest er et transportmiddel.

 

Med hensyn til grusvejen ville kommunen ”lede” efter penge, men tidspunktet for re- etablering af vejen er ikke fastsat, men så hurtigt som muligt, siger kommunen.

 

Status økonomi

Regnskab 2010 er blevet revideret og er godkendt.  Budget 2011 blev godkendt.

 

Forbedringer af sandbroen

Vi spørger NBC Marine om løsninger eller vi etablerer sandbroen, som vi plejer.  Afklares, når badebroen opsættes.

 

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat af 2/4 2011, regnskab 2010 og budget 2011 bliver lagt på vores hjemmeside.  Peter foreslog, at Brolaugets medlemmer  fik en ”automail”, hvis nogen skrev til Brolaugets hjemmeside.

Finn undersøger, hvad der er muligt.

 

Eventuelt

Marit tilbød sandbro-bajer på sin terresse, efter etablering af sandbroen.  Dato er ikke planlagt endnu.

 

Kommende aktiviteter

Sandbroen skal etableres ultimo maj 2011

Sandbroen nedtages medio september 2011

Brolaugsmøde medio september 2011

 

Mere herom senere.

 

 

***/fst 18.04.11
Referat af Brolaugsmøde 2. april 2011 hos Marit Dahl, kl. 10.30

 

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til årets første Brolaugsmøde.

Deltagere:  Eva, Marit, Peter og Finn

Fravær:  Doris, Hans og Orla

 

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

 

Sidste referat

Referatet blev godkendt med ønske om at have opfølgningspunkt på vores referater fremover. 

Fra sidste referat mangler der svar på:  NBC pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  Har Vagn Rønberg en nøgle til kæden v/ P-plads  fortsat.  Odsherreds Kommunes holdning til heste på stranden og udbedring af grusvejen fra Klint Strandvej ned til P-pladsen.  Hvornår sætter NBC Marine badebroen op i 2011 og hvem sørger for at kæden er taget af, så NBC kan køre ned til stranden.

 

Set & sket siden sidst

Ingen væsentlige nyheder vedrørende badebroen, men en usædvanlig oplevelse var sket i vinterhalvåret.  En dag i forbindelse med kraftig blæst/storm fra syd, var vandet i Kattegat trukket noget ud af Nyrup Bugt og det var muligt at gå uden om badebroen tør-skoet.  Hele badebroen stod reelt inde på stranden.  Der skulle have været taget et billede.

 

Status økonomi

Medlemslisten fra 12/9 2010 blev gennem-gået og der var ingen ændringer.  Vi er fortsat 501 medlemmer.

Peter gennemgik Regnskab 2010 og Budget 2011, som blev godkendt.

 

  Det blev aftalt at medlemmernes bidrag til badebroen er kr. 45,- i år 2011 og 2012.

 

Peter beder Doris og Orla om, at fremsende  email-adressen til på deres ”kasse-mester” i grundejerforeningen.  Meget gerne inden næste møde.

 

Forbedringer af sandbroen

Der var flere forslag om forbedringer fremme sidste år, da vi etablerede sandbroen.

Der er 3 muligheder.  At Hans tænker nogle tanker, at vi spørger NBC Marine om løsninger, eller vi etablerer sandbroen, som vi plejer.

OBS-punkter:  Vi må nok ikke sætte beton-klodser op på stranden og vi kan nok ikke bare belaste badebroens konstruktion, så det skal være en ”smart løsning”.

 

Gamle brofag

Marit lagde ”billet” ind på at fjerne / anvende 2 af de 3 gamle brofag, som er ved toilet-bygningen.

Hvis nogen er frisk på at anvende / fjerne det sidste,  er det bare i orden.

Ligger der gamle brofag o.lign. i juni måned, bør vi sørge for at en vognmand fjerner det.

 

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Vi har været i drift siden november 2010 og der har været over 1700 klik på siderne.  Husk, hvis du har input til hjemmesiden, så send en mail til Finn.

 

Eventuelt

Ingen punkter.

 

Næste møde

Som er vores årsmøde holdes hos Hans, Laurasvej 6, lørdag 16/4  kl. 10.00
Nyrup Bugt Brolaug

 

 

 

 

Referat af møde i Nyrup Bugt Brolaug søndag, den 12. september 2010 hos Finn Strange, Nyrup Bugt.

 

Deltagere: Doris Nellemann

Eva Juhl       

Finn Strange (referent)

Hans Christensen

Marit Dahl

Orla Jensen   (fravær)

Peter Sørensen

 

                

 

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til mødet.

 

 

Valg af dirigent

Alle ønskede en uformel mødestil, men af gode grunde blev Finn Strange valgt til dirigent.

Mødet blev afholdt efter den fremsendte dagsorden.

 

Godkendelse af sidste referat

Der var ingen kommentarer til referatet fra 24/4 2010, og blev derved godkendt.

 

Meddelelser fra mødedeltagerne om forløbet med broen 2010

Hans har skiftet nogle brædder på sandbroen i løbet af sommeren.  Hans har også sørget for oprydningen af ”den gamle badebro”, som lå ved de offentlige toiletter.  Stor opgave er løst og 1000 tak til Hans.

 

Der ligger 3 gamle brofag ved de offentlige toiletter endnu, som reservedele.  Det blev aftalt, at hvis nogen havde interesse i disse, var de velkomne til at tage et brofag. 

 

Et af pictogrammerne på skiltet ved badebroen viser, at stenkast i vandet er forbudt.  Flere op-levelser i løbet af sommeren viser, at folk tror det er papir, de ikke må smide i vandet.

Vi kan kun tage det til efterretning. 

 

Hvem har nøgler til kæden, der spærrer for bilkørsel til stranden ved de offentlige toiletter.  Peter afleverede sin nøgle til Hans.  Eva også en en nøgle samt Vagn Rønberg, der fik nøglen af Doris for et par år siden.

 

 

Brolaugets medlemmer / mødedeltagelse 2010 / medlemslisten

Marit konstaterede, at der har været mødedeltagelse fra alle grundejerforeninger i 2010.  Oversigten over brolaugets repræsentanters navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser blev opdateret.

 

 

Økonomi / regnskab

Primo august måned havde 2 grundejerforeninger ikke betalt deres bidrag til badebroen.  Det er på plads nu, efter at Peter har rykket de pågældende.

Peter foreslog, at han får e-mailadresserne på kassererne i grundejerforeningerne, så infor-mationen om bidragsbetaling – beløb, forfaldsdato og bankkonto – også sendes direkte til dem.  Aftalen blev, at det gør vi.

 

Peter er i gang med at skabe overblik på bilag, fakturaer og indbetalinger.  Der mangler p.t. 2 bilag vedrørende betalinger for vores hjemmeside og 1 bilag for opsætning af badebroen (NBC Marine faktura).  Peter beder Orla om at sende disse bilag til ham.

 

Status på vores økonomi kan betegnes som tilfredsstillende.  Det kører efter vores budget i 2010.

 

 

Ønsker om forbedringer af badebroen

Der har været ønske om en trappe mere.  Den skulle placeres ude på platformen ”mod vest”.  Efter en dialog blev det aftalt, at vi ikke iværksætter dette.

Der har været ønske om et gelænder mere på den eksisterende trappe.  Det blev aftalt, at Orla kontakter NBC Marine for pristilbud.  Orla sender pristilbuddet videre til Brolauget, når det modtages og vi tager stilling til det på næste møde.

 

 

Fastsættelse af bidrag

Med udgangspunkt i Brolaugets økonomi og ingen ”projekter” eller store vedligeholdelsesplaner forbliver det årlige bidrag på  kr. 45,- pr. G/F-medlem.

 

 

Vedtægter for Brolauget Nyrup Bugt

Marit har udarbejdet forslag til ændrede vedtægter for Nyrup Bugt Brolaug.  Efter at have vendt forslaget med ”baglandet” i de enkelte grundejerforeninger blev vedtægterne underskrevet af bro-laugets repræsentanter og vil være gældende fra 12/9 2010.

 

 

Brolaugets hjemmeside

Finn oplyste, at aftalen med Steen Rønne som web-master var droppet.  Det ville blive en besværlig arbejdsgang at holde brolaugets hjemmeside opdateret.

 

Derfor er Finn i gang med at udforske ”hjemmeside-systemet” og er nu kommet så langt, at siderne er opdateret, men er ikke opdateret på internettet. En anden udfordring er, at up-loade filer ”referater, vedtægter, økonomi” etc. til hjemmesiden, som links.

 

I øvrigt virker vores programmering af hjemmesiden gammeldags.  Alt sprog er i html-sprog og koder.  Det er ikke ligetil og Finn anbefaler, at vi ser os om efter et nyt brugervenligt system.

 

Det blev herefter drøftet om vi fortsat ønskede at have en hjemmeside.  Det blev aftalt, at det er en god aktivitet at have, specielt hvis det virker og at hjemmesiden  er med opdateret viden og oplysninger.  Det er et af vores ”ansigter” udadtil !

 

Peter foreslog, at Finn så på ”hjemmesider 123”, som skulle være brugervenligt.  Finn arbejder videre på sagen med det mål, at det er kørende inden 1/11 2010.

.

 

Eventuelt

Doris deltager den 23/9 på et SOL-møde i Odsherreds Kommune, og Doris fik 2 sager med:  Holdning til heste på stranden og udbedring af grusvejen fra Klint Strandvej og ned til P-pladsen ved de offentlige toiletter.

 

Peter foreslog, at vi skulle være endnu bedre til at skaffe hjælpere ved opsætning og nedtagning af sandbroen.  Hvis nogen har en løsning, så husk at tage idéen med på næste møde.

 

Hans foreslog, at vi lavede en bedre overgang mellem sandbroen og badebroen, når vi satte sandbroen op i 2011.  En ”rampe” af jernbanesveller eller betonklodser ved starten af badebroen, så sandbroen er i niveau med badebroen.  Vi bruger vinterhalvåret til at tænke over det.

 

Et spørgsmål til Orla er:  Har vi aftalt en dato med NBC Marine om dato for opsætning af badebroen i 2011.

 

Der blev taget fotos af repræsentanterne ved mødebordet og alle smilede flot.

 

 

Næste møde

Marit Dahl takkede for et konstruktivt møde, som blev holdt i den sædvanlige gode stemning. 

 

Næste møde afholdes på én af følgende datoer:  9/4, 10/4, 16/4 eller 17/4 i 2011.  Mødested aftales senere.

 

 

*** fst / 15-09-2010Nyrup Bugt Brolaug

 

 

 

 

Referat af årsmøde i Nyrup Bugt Brolaug onsdag, den 24. april 2010 hos Peter Sørensen, Nyrup Bugt.

 

Deltagere: Doris Nellemann

Eva Juhl        (fravær)

Finn Strange (referent)

Hans Christensen

Marit Dahl

Orla Jensen

Peter Sørensen

 

                

 

Velkommen

Peter Sørensen bød velkommen til årsmødet.

 

 

Valg af dirigent

Alle ønskede en uformel mødestil, men af gode grunde blev Orla Jensen valgt til dirigent.

 

Orla Jensen oplyste, at årsmødet var lovligt indkaldt og mødet blev afholdt efter den fremsendte dagsorden.

 

 

Formandens beretning

2009 var præget af almindelige driftssager med opsætning og nedtagning af badebroen samt etablering af sandbro.  Der blev købt rækværk til badebroen, som ikke blev opsat ved reetableringen af badebroen i 2008.

 

I 2009 var der lidt ”svingdør” i brolaugets udvalg:

Kaj Lorenzen trådte ud

Lars Glargaard (substitut) trådte ud

Vagn Rønberg trådte ud

John Brøndum trådte ud

Hans Christensen trådte ind

Marit Dahl trådte ind

 

Tak for indsatsen i brolauget til de 4 repræsentanter, der er trådt ud og velkommen til Marit Dahl og Hans Christensen.

 

Økonomi / regnskab

Marit Dahl (revisor) oplyste, at al dokumentation til regnskabet 2009 og beholdning var til stede. Regnskab 2009 og Budget 2010 blev godkendt.

 

I fremtidige regnskab skal det fremgå hvilke bidragsbeløb der modtages fra hver Grundejer-forening i stedet for et samlet bidragsbeløb.  Det skaber mere gennemsigtighed.

”Værten” for et brolaugsmøde får kr. 100,- til forplejning under mødet.  Det er så frivilligt at modtage dette beløb eller donere beløbet til Nyrup Bugt Brolaug.


Fastsættelse af bidrag

Bidrag til Nyrup Bugt Brolaug år 2010 er fortsat kr. 45,- pr. medlem i de respektive grund-ejerforeninger.

 

 

Indkomne forslag

Ændring af Love & vedtægter: 

Marit Dahl havde tilrettet forslaget til ændring af ”Love og Vedtægter”.  Efter en drøftelse af § 6 ”beslutningsproces”, blev det aftalt at Marit tilføjer tekst om de enkelte repræsentanters mandat på baggrund et fordelingstal i forhold til egne grundejerforeningers antal medlemmer.

 

Den videre behandling af ændringsforslaget til Love og Vedtægter er, at de respektive grund-ejerforeningers bestyrelser godkender forslaget.  Hvis det godkendes af alle, så underskriver vi dokumentet på næste Brolaugsmøde og på næste årsmøde vedtager vi de nye ”Love og Vedtægter”.

 

Oprydning af gamle brodele v/ toilethuset:

Hans Christensen tilbød at fjerne de gamle brodele, så der bliver ryddet op ved toilethuset.  Hans Christensen melder tilbage hvis opgaven bliver uoverskuelig, så tager vi stilling til om det skal være en vognmand, der skal fjerne det. 

 

Skilt ved badebroen:

Peter Sørensen bestiller nu skilt og pictogrammer, som placeres ved badebroen.  Pictogrammerne beskriver regler og færdsel på badebroen.

 

Ønsker til badebroen:

Orla Jensen beder NBC Marine om pristilbud på ekstra trappe og ekstra gelænder til trappe.

Herefter vurderes det, hvilke muligheder vi har for at indfri disse ønsker til forbedring af badebroen inden for nuværende driftøkonomi.  Dette drøftes på næste møde.

 

 

Valg

Udvalget valgte at konstituere sig for det kommende år, således:

 

Formand                        Marit Dahl    

Kasserer                        Peter Sørensen

Revisor                          Orla Jensen

Web-master                   Sten Rønne via Hans Christensen

                                       Hans Christensen skal først høre om Sten Rønne ønsker at påtage sig

                                       denne opgave, før opgaven overdrages fra Finn Strange

Sekretær                        Finn Strange

Kontaktperson               Orla Jensen

til NBC Marine

 

 

Eventuelt

Fordelingsoversigt:

Finn Strange havde en oversigt over de respektive grundejerforeningers antal medlemmer, som totalt viser hvor mange medlemmer, der bidrager til badebroen.  Denne oversigt vedlægges referatet.

 

Sandbroen:

Sandbroen etableres lørdag, den 15/5 kl. 11.00.  Alle bedes søge efter ekstra ”friske fyre” til opgaven.

 

 

Næste møde

Peter Sørensen takkede for et konstruktivt møde, som blev holdt i en god stemning.  Herefter

gik alle ud og nød solen og foråret.

 

Næste møde afholdes søndag 19/9 kl. 10.00 hos Finn Strange, Fasanlodden 9.

 

   

*** fst / 27-04-2010


Nyrup Bugt Brolaug

 

 

Referat af møde i Nyrup Bugt Brolaug onsdag, den 11. april 2010 hos Marit Dahl, Nyrup Bugt.

 

Deltagere: Doris Nellemann

Eva Juhl        (fravær)

Finn Strange (referant)

Hans Christensen

Marit Dahl

Orla Jensen  (fravær)

Peter Sørensen

                

 

 

Godkendelse af seneste referat

Der var ingen kommentarer til referatet fra 5/9 2009, og blev dermed godkendt.

 

 

Økonomi

Regnskab for 2009 er ikke revideret af Marit Dahl, idet årsopgørelse 2009 for Brolaugets bankkonto ikke var vedlagt regnskabet.

 

Finn Strange kontakter Orla Jensen for fremsendelse af årsopgørelsen 2009 til Marit Dahl og i øvrigt bede Orla Jensen om, at fremsende en oversigt til Brolaugets repræsentanter, hvor det fremgår hvad de enkelte grundejerforeningers bidrag er i 2010.

 

Denne oversigt skal udover bidragsbeløbene også oplyse, til hvilken bankkonto bidragene skal indbetales.  Det er vigtigt, at vi modtager bidrag fra alle grundejerforeningerne primo maj, da vi ultimo maj skal betale NBC Marine for opsætning af badebro samt rækværk.

 

Marit Dahl oplyste, at G/F Nyrup Bugt’s antal af parceller er ændret til 57.

 

Ifølge Orla Jensen er Brolaugets beholdning pr. 8/4 2010 kr. 15.545,50.

 

 

Aktivitetskalender

Vi har lavet en aktivitetskalender for 2010, der beskriver planlagte møder og aktiviteter i 2010.  En opdateret aktivitetskalender vedlægges.

 

 

Badebroen

Orla Jensen har aftalt med NBC Marine at badebroen opstilles i uge 17.  I henhold til budget 2010, hvor vi har afsat et beløb til forlængelse af rækværk, var der enighed om at Orla Jensen kunne sætte det i gang med NBC Marine.

 

Det blev aftalt at etablere sandbroen lørdag 15/5 kl. 11.00.  Alle må gerne skaffe nogle ekstra ”friske fyre” til opgaven.

 

Peter Sørensen bestiller skilt med 6 pictogrammer, som skal placeres ved badebroen.  Disse pictogrammer skal beskrive reglerne for færdsel på og brug af badebroen.

 

 

Forbedringer af badebroen

På mødet fremkom der ønsker fra nogle grundejerforeninger:  1) Et ekstra gelænder på trappen og 2)  En trappe mere på badebroen (mod vest).  Orla Jensen, kontaktperson til NBC Marine, undersøger priser på de 2 ønsker hos NBC Marine med det formål at vi kan vurdere mulig-heden for at have disse med i budget 2011.

 

Hvis ikke der er plads i budget 2011 , så skal vi lave en forespørgsel til de respektive grundejer-foreninger med prisforslag og en økonomisk betragtning samt eventuelt forslag til (mindre) stigning af årligt bidrag pr. parcel i 2011, for at gennemføre disse ønsker. 

Det bliver de respektive grundejerforeningers generalforsamlinger der skal godkende iværk-sættelsen af disse 2 ønsker samt forhøjelsen af bidrag pr. parcel i år 2011.

 

 

Love & vedtægter 2010

Marit Dahl gennemgik sit forslag til ændringer af Love og Vedtægter for Brolauget Nyrup Bugt.

Efter en konstruktiv dialog blev det aftalt, at Marit Dahl tilretter forslaget med de kommentarer der kom under drøftelsen og fremsender ”forslag 2” til Brolaugets repræsentanter snarest.  Målet er, at forslaget vedtages på årsmødet 24/4 2010.

 

Kort beskrevet, så er Brolauget Nyrup Bugt et udvalg/samvirke mellem  de 7 grundejer-foreninger.  Der ydes et årligt bidrag pr. 1. maj til badebroen og Brolauget holder minimum 3 planlagte møder om året, hvoraf det ene er et ”Årsmøde”. 

 

 

Næste møde

Det planlagte Årsmøde søndag 25/4 er flyttet til lørdag, den 24/4 kl. 10.00 og holdes hos Peter Sørensen, Gøgetoften 6.

 

Peter Sørensen sender en dagsorden ud.   På dette møde skal vi lige drøfte ”overskydende gamle brodele skal fjernes ved toiletterne” i 2010.

 

 

Eventuelt

Finn Strange oplyste, at han ville foretage et sidste forsøg på at skaffe (download) de PC-programmer, der skal til for at være administrator på Brolaugets hjemmeside.  På næste møde ved vi om det lykkes eller om han må ”kaste håndklædet i ringen” og der må findes en ny WEB-master i Brolauget.

 

Doris Nellemann kontakter G/F Drosselholm’s formand Birgit Petersen vedrørende deres deltagelse og bidrag til badebroen.

 

Mødet sluttede kl. 12:45 og Marit Dahl takkede for god ro og orden under mødet J

med et stort smil hos alle deltagere.

 

   

*** fst/ 12-04-2010
Nyrup Bugt Brolaug

 

   

Referat af møde i Nyrup Bugt Brolaug lørdag, den 5. September 2009 hos Orla Jensen, Vinkelgårdsvej.

 

Deltagere:Doris Nellemann

Eva Juhl        (fravær)

Finn Strange (referant)

Hans Christensen

Marit Dahl

Orla Jensen

Peter Sørensen

                

 

Velkommen

Peter bød Marit Dahl og Hans Christensen velkommen til Nyrup Bugt Brolaug.  Peter oplyste, at Vagn Rønberg var trådt ud af brolauget og havde overleveret sine igangværende sager til ham.  Der var ros til Vagn Rønberg´s indsatser og engagement i Nyrup Bugt Brolaug.

 

 

Fordeling af opgaver

Vagn Rønberg´s opgaver var: Sekretær, web-master,  kasserer, kontakt til NBC Marine og

kontakt til Odsherred Kommune.  Disse opgaver blev fordelt til …

 

Finn :        Sekretær og web-master

Orla :        Kontakt til NBC Marine og kasserer (midlertidigt) frem til næste generalforsamling

Doris:       Kontakt til Odsherred kommune             

 

 

Tilladelsen til opsætning af badebroen

Vagn Rønberg var over for Odsherred Kommune blevet involveret i at dokumentere tilladelsen til opsætning af badebroen i 2006.  Al forarbejdet før købet af den nye badebro skete i år 2005, og holdningen til den nye badebro var, at vi reetablerede en bestående badebro på samme placering i Nyrup Bugt, som var godkendt mange år tidligere.

 

Marit Dahl har en bekendt i Farvandsdirektoratet, som hun kontakter med det formål at skaffe en kopi af tilladelsen til etablering af badebro i Nyrup Bugt tilbage i 1980’erne.

 

 

Økonomi

Den økonomiske status er, at brolauget bankindestående pr. 30-06-09 var kr. 23.037,26. 

 

 

Badebroen nedtages i uge 37

Det er aftalt med NBC Marine at de nedtager badebroen i uge 37 og placerer broelementerne bag ved bænken ved nødhjælpsposten. 

 

   

Forbedringer af badebroen 2010

1.      Vi fik ikke købt et skilt til badebroen i år.  Peter ser på sagen og kommer med et forslag til næste møde.  Skiltets størrelse foreslås at være 60x40 cm, og pictogrammer skal vise retningslinierne for færdsel på badebroen.

 

Pictogrammer løser sprogbarrierer, men øverst på skiltet bør der stå ”Nyrup Bugt Brolaug”.

·          Hunde ingen adgang

·          Udspring forbudt

·          Fiskeri forbudt

·          Vis hensyn

·          ?

·          ?

·          ?

 

 

2.      Forlængelse af rækværk på platformens østside ved trappen.

 

3.      Ekstra trappe mod Vest

 

Disse forslag afhænger af en økonomisk prioritering.  Dette tages op på næste møde.

 

 

Dialog-mail i Nyrup Bugt Brolaug

Peter ønsker at dialogen på en mail sendt ud til gruppen, besvares med kopi til alle i gruppen, så alle er på samme informationsniveau.  Det blev aftalt.

 

 

Love & vedtægter 2009

Marit ”udfordrede” brolaugets seneste vedtagne Love & Vedtægter fra generalforsamlingen

29-03-09.  Marit’s holdning er, at ændringerne ikke er foregået efter retningslinierne for vedtægtsændringer i Nyrup Bugt Brolaug af dato 31-03-07.  Kort og godt, ikke efter de love & vedtægter der var gældende før generalforsamlingen 29-03-09. 

 

Marit’s fokus er på stemmeantallet for vedtægtsændringerne i forhold antal deltagere på generalforsamlingen 29-03-09 og derved, at de vedtagne ændringer ikke er gyldige.  Så det var fortsat ”Love & Vedtægter” fra år 2007, der var gældende ifølge Marit’s vurdering.

 

Finn oplyste, at de vedtagne love & vedtægter på generalforsamlingen 2009 var en formsag, idet alle repræsentanter i Nyrup Bugt Brolaug havde bidraget med deres holdninger og ændringsforslag til udkastet ”Love & Vedtægter 2009” på mødet 19-02-09 hos Doris i Hvidovre. 

Efter dette møde blev en endelig version til  ”Love & Vedtægter 2009” sendt til alle i Nyrup Bugt Brolaug, og herved var det blot en formsag at vedtage ændringerne ved generalforsamlingen 29-03-09.  Alle repræsentanter var jo enige om ændringerne og giver derved deres god-kendelse  (fuldmagt) til punktet: Ændring af ”Love & Vedtægter” på generalforsamlingen 2009.

 

Efter en drøftelse og udveksling af meninger/holdninger til forarbejdet om ændringerne til Love & Vedtægter 2009 og afstemningsregler på generalforsamlingen 2009 i Nyrup Bugt Brolaug, endte dialogen med at Marit udarbejder et forslag til ”Love og vedtægter for Nyrup Bugt Brolaug” til næste møde.  Forslaget bør være sendt til  repræsentanterne i brolauget senest 20-01-10, så der er mulighed for at være forberedt til mødet.

 

Eventuelt

Med dette referat vedlægges en opdateret navne- og adresseliste.  Tjek venligst om oplysningerne er korrekte.

 

 

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag, den 03-02-10 kl. 19:00 hos Doris Nellemann Stilhoff i Hvidovre.  Da Doris står foran en flytning, så vil den nye adresse fremgå på mødeindkaldelsen.

 

 

*** fst / 11-09-2009Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.05 | 19:53

Hej Tina Petersen
Tak for oplysningen, som vi naturligvis vil se på snarest muligt.
Mvh. Finn Strange
Medlem af Nyrup Bugt Brolaug

...
09.05 | 18:56

Kære Nyrup BB,
Jeg erfarede tidligere i dag, at der er et bræt på gangarealet, som ligger løst.
Det er det 41. bræt fra strandkanten
Hilsen Tina

...
10.04 | 20:33

Hej Knud Flensted,
Tak for informationen. Vi forventer, at vores badebro er opsat i uge 17.
Mvh. Finn Strange
Medlem af
Nyrup Bugt Brolaug

...
10.04 | 15:21

Hej
Ved Kosmos Ferieby ved Klint lidt længere mod vest bliver badebroen sat op i uge 16 og taget ned i uge 43.
Hilsen Knud Flensted

...
Du kan lide denne side